Zásady ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka. 

Ochrana osobných údajov

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
 • 1. Správcom Vašich osobných údajov je Róbert Virág - R. V, A. Sládkoviča 2039/13, 934 01 Levice, IČO: 43 669 751,            DIČ: 1078597795, tel.: +421 949 270 815 e-mail: info@mineralnysperk.sk, Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,                           IBAN: SK32 0900 0000 0051 9339 9021, BIC/SWIFT: GIBASKBX (ďalej len "správca").
 • 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • 2. Predmetné osobné údaje získavame za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 • 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky (od ukončenia zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom), najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 • 2. Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

 

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)
 • 2. Ďalšími príjemcom Vašich osobných údajov bude Vami zvolená prepravná spoločnosť ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb. (Slovenská pošta, a. s.)
 • 3. Štátne orgány v prípade kontroly.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu: info@mineralnysperk.sk
 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421/2/32313220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .
 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 09.12.2021. 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MTgyM